Закупки / Из одного источника

Объявление

16 Фев 17

ПРИКАЗ

№ 294п от 16.02.2017 г.

Приказ на закуп из ОИ -закуп сантехнических товаров (ДКП)
«Бір көзден сатып алу бұйрығы»

«Приказ на закуп из одного источника»

2017.15.02 шығ. № 07.02-08/586 КСД хаты негізінде, БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016.28.01 №126 хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының  және акцияларының (қатысу үлесінің) елу және одан көп пайызы «Самрұқ-Қазына»  АҚ –ға  меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережесінің 137-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, «Noy» ЖК-дан бір көзден сатып алу тәсілімен жалпы сомасы ҚҚС есебінсіз 392 800,00 (Үш жүз тоқсан екі мың сегіз жүз) теңге 00 тиынға сантехникалық тауарларын  сатып алу жүзеге асырылсын.

2. Осы бұйрықтың көшірмесі КСД-ның ынталандырушы бөліміне осыдан арғы келісім-шартты жасау және оны жүргізу үшін тапсырылсын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын өзім қадағалаймын.

На основании письма ДКП исх. №07.02-08/586 от 15.02.2017, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закуп сантехнических товаров, на общую сумму 392 800,00 (Триста девяносто две тысячи восемьсот) тенге 00 тиын без учета НДС способом из одного источника у ИП «Noy» на основании п.п. 2 пункта 137 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол № 126 от 28.01.2016г.)

2. Передать копию настоящего приказа для дальнейшего заключения и ведения договора закупки инициирующему подразделению ДКП.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Бас директор                                                                        Д. Исатаев

Объявление

10 Фев 17

ПРИКАЗ

№ 25. от 10.02.2017 г.

Астана қ. КСД қызметкелеріне мемлекеттік тілді оқыту қызметін «Абилхамитқызы Р.» ЖК-дан бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы
/О закупке услуги преподавания государственного языка  для работников ДКП в г. Астана способом из одного источника у  ИП «Абилхамиткызы Р.»
Астана қ. КСД қызметкелеріне мемлекеттік тілді оқыту

қызметін «Абилхамитқызы Р.» ЖК-дан

бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016 жылғы 28 қаңтардағы № 126 хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және акцияларының елу және одан көп пайызы (қатысу үлестері)  меншікті немесе сенімді басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасының 137-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Астана қ. КСД қызметкелерге мемлекеттік тілді оқыту қызметін ҚҚС-сыз 660 000,00 (алты жүз алпыс мың) теңге 00 тиын сомасына (ай сайынғы төлем 60 000,00 (алпыс мың) теңге 00 тиын көлемінде) «Абилхамитқызы Р.» ЖК-дан бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу жүргізілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

О закупке услуги преподавания

государственного языка для работников ДКП

в г. Астана способом из одного источника

у ИП «Абилхамитқызы Р.»

В соответствии с пп. 2) п. 137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 126 от 28 января 2016 года), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку услуги по преподаванию государственного языка для работников ДКП в г. Астана на общую сумму 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС (ежемесячная плата в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын) способом из одного источника у ИП «Абилхамитқызы Р.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Закуп из одного источника

30 Ноя 16

ПРИКАЗ
№ 221. от 30.11.2016 г.

О закупке услуги производственного
мониторинга выбросов в окружающую
среду у ИП «Бекмурзаев А.О.» способом
из одного источника

В соответствии с пп.2) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 126 от 28 января 2016 года)  (далее — Правила), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку услуги производственного мониторинга выбросов в окружающую среду за 2016 год у ИП «Бекмурзаев А.О.» способом из одного источника на сумму 450 000,00  (четыреста пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Закуп из одного источника

29 Ноя 16

ПРИКАЗ
№ 215. от 29.11.2016 г.

О закупке услуги по дератизации и
дезинсекции у ТОО «Дарал-Дез LTD»
способом из одного источника

В соответствии с пп.2) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 126 от 28 января 2016 года)  (далее — Правила), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку услуги по дератизации и дезинсекции у ТОО «Дарал-Дез LTD» способом из одного источника на сумму 432000,00 (четыреста тридцать две тысячи) тенге 00 тиын без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Закуп из одного источника

29 Ноя 16

ПРИКАЗ
№ 214. от 29.11.2016 г.
О закупке новогодних подарков у ТОО «DeLuxe Сауда»
способом из одного источника

В соответствии с пп.2) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 126 от 28 января 2016 года)  (далее — Правила), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку новогодних подарков «Кормушка для птиц» у ТОО «DeLuxe Сауда» способом из одного источника на сумму 563150,00 тенге (пятьсот шестьдесят три тысячи сто пятьдесят) тенге 00 тиын с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Закуп из одного источника

21 Ноя 16

ПРИКАЗ
№ 210. от 21.11.2016 г.

О закупке периодических печатных изданий
на первое полугодие 2017 года у АО «Казпочта»
способом из одного источника

В соответствии с пп.7) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 126 от 28 января 2016 года)  (далее — Правила), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку периодических печатных изданий (газеты, журналы) на первое полугодие 2017 года у АО «Казпочта» способом из одного источника на сумму 130 007,84 тенге (сто тридцать тысяч семь) тенге 84 тиын.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

закуп из одного источника

01 Ноя 16

закуп услуги по Сервисному обслуживанию сварочных аппаратов для ВОЛС из одного источника Приказ№200 от 01.11.16

Закуп из ОИ

29 Сен 16

ПРИКАЗ

 № 181. от 29.09.2016 г.

 г. Алматы

 ТЕМА: «Жасыбай» ЖШС-дан Алматы қ. КСД қызметкерлерін медициналық тексеру» қызметтерін бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы /О закупе услуги «Медицинский осмотр работников ДКП г. Алматы» способом из одного источника у ТОО «Жасыбай» 
    

 Содержание :

«Жасыбай» ЖШС-дан Алматы қ. КСД

қызметкерлерін медициналық тексеру»

қызметтерін бір көзден сатып алу

тәсілімен сатып алу туралы

 «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016 жылғы 28 қаңтардағы № 126 хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және акцияларының елу және одан көп пайызы (қатысу үлестері)  меншікті немесе сенімді басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасының 137-тармағы 1-тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

 1. «Жасыбай» ЖШС-дан Алматы қ. «Қазақтелеком» АҚ атынан «Қазақтелеком» АҚ филиалы — Корпоративтік сату дирекциясы қызметкерлерін медициналық тексеру» қызметтерін ҚҚС-сыз 244 915,00 (екі жүз қырық төрт мың тоғыз жүз он бес) теңге 00 тиын жалпы сомаға бір көзден сатып алу тәсілімен  сатып алу жүргізілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

       О закупе услуги «Медицинский осмотр

работников ДКП г. Алматы» способом

из одного источника у ТОО «Жасыбай»

В соответствии с пп.1) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 126 от 28 января 2016 года), ПРИКАЗЫВАЮ:

        1. Осуществить закуп услуги «Медицинский осмотр работников Дирекции корпоративных продаж — филиала АО «Казахтелеком» г. Алматы» способом из одного источника у ТОО «Жасыбай» на общую сумму 244 915,00 (двести сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать) тенге 00 тиын без учета НДС.

         2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказ

13 Сен 16

ПРИКАЗ

№ 171. от 13.09.2016 г.

г. Алматы

ТЕМА:  «Лифт-Кызмет Алтын» ЖШС-дан лифттерді жоспарлы алдын ала жөндеу қызметін бір көзден сатып алу тәсілі арқылы сатып алу туралы / О закупке услуги на планово-предупредительный ремонт лифтов способом из одного источника у ТОО «Лифт-Кызмет Алтын»

Содержание :

О закупе услуги по планово-предупредительному
ремонту лифтов у ТОО «Лифт-Кызмет Алтын»
способом из одного источника

В соответствии с пп. 2 п. 137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда  (протокол № 126 от 28 января 2016 года)  (далее — Правила),  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закуп услуги по планово — предупредительному ремонту лифтов на сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС у ТОО «Лифт-Кызмет Алтын» способом из одного источника.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказ

13 Сен 16

ПРИКАЗ

№ 173. от 13.09.2016 г.

г. Алматы

ТЕМА: «Қазақтелеком» АҚ Корпоративтік сату дирекциясының ҚР СТ ИСО 9001-2009  сапа менеджменті жүйесіне сәйкестігін растау қызметін  «Сараптама және сертификаттау ұлттық орталығы» АҚ-дан бір көзден сатып алу тәсіліімен сатып алу туралы /О закупе услуги по подтверждению соответствия системы менеджмента качества Дирекции корпоративных продаж — филиала АО «Казахтелеком» с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009  у
АО «Национальный центр экспертизы и ертификации» способом из одного источника

Содержание :
О закупе услуги по подтверждению соответствия
системы менеджмента качества Дирекции
корпоративных продаж — филиала АО «Казахтелеком»
с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009  у
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
способом из одного источника

В соответствии с пп. 2 п. 137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда  (протокол № 126 от 28 января 2016 года)  (далее — Правила),  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закуп услуги по подтверждению соответствия системы менеджмента качества Дирекции корпоративных продаж —  АО «Казахтелеком»  с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009  на сумму 1 251 665,40 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) тенге 40 тиын с учетом НДС у АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» способом из одного источника.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.